اعضای هیئت مدیره

هیئت مدیره:

 دکتر سید شمس الدین حسینی کد ملی 128xxxxxxx            رئیس هیئت مدیره

دکتر مینو کیانی راد کد ملی 229xxxxxx                              نائب رئیس هیئت مدیره

 دکتر یاور دشتبانی کد ملی 280xxxxxxx                             خزانه دار

 دکتر حسین دهقانی پوده کد ملی 512xxxxxxx                    عضو اصلی

دکتر بهروز مرادی کد ملی 325xxxxxxx                             عضو اصلی

دکتر صادق خلیلیان کد ملی 175xxxxxxx                            علی البدل اول

دکتر  الله مراد سیف کد ملی 396xxxxxxx                           علی البدل دوم

بازرس:

دکتر طیب شعبانی کد ملی 508xxxxxxx                                اصلی

دکتر هادی جمشیدیان کد ملی 004xxxxxx                            علی البدل